30. - 31. maj 2024

PROGRAM [pdf, 717 kB]

PRIJAVNICA [pdf, 380kB]

 

XXIII. DNEVI DELOVNEGA PRAVA IN SOCIALNE VARNOSTI


30. - 31. maj 2024
Kongresni center GH Bernardin Portorož, z možnostjo spletnega spremljanja

 


»o izzivih zagotavljanja dostojnega dela in javnih sistemov socialne varnosti za vse«


Spoštovani,

Vabimo vas na XXIII. Dneve delovnega prava in socialne varnosti - slovenski kongres strokovnjakov delovnega, uslužbenskega in socialnega prava ter industrijskih razmerij. Kongresa se tradicionalno udeležuje več kot 400 strokovnjakov iz akademske in sodniške sfere, državne uprave, nosilcev socialnih zavarovanj in drugih institucij trga dela, sindikalnih in delodajalskih organizacij ter pravnih in kadrovskih služb iz podjetij in zavodov. Vrhunski predavatelji, aktualne teme in možnost izmenjave stališč in dobrih praks na najvišji strokovni ravni, vas pričakujejo 30. in 31. maja 2024 v Kongresnem centru GH Bernardin.

Programske vsebine letošnjega kongresa naslavljajo teme kot so zaposlovalni, časovni in drugi vidiki organizacije dela, izvajanje novele ZDR-1D v praksi, spremembe v zdravstvenem in pokojninskem sistemu, urejanje plač v javnem in zasebnem sektorju, uveljavljanje in sodno varstvo pravic ter vloga socialnega dialoga.

Poslanstvo kongresa, izraženo v sloganu »Dostojno delo in javni sistemi socialne varnosti za vse«, je skrb za razvoj dostojnih delovnih pogojev in človekovih pravic na področju dela in socialne varnosti, udejanjanje načel dostojanstva ter pravne in socialne države. Programska zasnova upošteva naslednja izhodišča:

  • Da se sliši stroka.
  • Da se prenaša znanje akademske skupnosti v prakso.
  • Da se spodbuja kritična, strokovna in neodvisna razprava o aktualnih vprašanjih.
  • Da se spodbuja dialog med teorijo in prakso.
  • Da se zagotavlja strokovna podpora odločevalcem na nacionalni ravni pa tudi v podjetjih, zavodih, državni upravi, socialnim partnerjem, sodiščem, inšpekciji dela, nosilcem socialnih zavarovanj in drugim institucijam, pomembnim za razvoj pravne in socialne države.

Sodelujejo

Organizacijski odbor kongresa XXIII. Dnevi delovnega prava in socialne varnosti:
prof. dr. Mitja Novak, direktor Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani,
dr. Katarina Kresal Šoltes, koordinatorka organizacijskega odbora, raziskovalka in namestnica direktorja Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani,
Karim Bajt Učakar, Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani,
izr. prof. dr. Barbara Kresal, izredna profesorica na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani in raziskovalka na Inštitutu za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani,
prof. dr. Grega Strban, redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in znanstveni svetnik na Pravni fakulteti Univerze v Johannesburgu, član Evropskega odbora za socialne pravice, predsednik Društva za delovno pravo in socialno varnost ter podpredsednik Svetovnega združenja za delovno
pravo in socialno varnost (ISLSSL),
zasl. prof. dr. Polonca Končar, zaslužna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani,
prof. dr.Darja Senčur Peček, redna profesorica in prodekanica na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru,
izr. prof. dr. Luka Tičar, izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani,
mag. Nataša Belopavlovič, Praktika, Zavod za preučevanje delovnih razmerij,
Peter Ribarič, direktor Planet GV d.o.o.

Ostali sodelujoči gostje in predavatelji:
prof. dr. Valentina Prevolnik Rupel, ministrica za zdravje Republike Slovenije
Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije
Marijan Papež, generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
doc. dr. Tatjana Mlakar, generalna direktorica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
mag. Marijan Debelak, vrhovni sodnik svetnik, vodja Delovno socialnega oddelka na Vrhovnem sodišču RS
Igor Feketija, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Peter Pogačar, generalni direktor Direktorata za javni sektor, Ministrstvo za javno upravo
Lidija Jerkič, državna svetnica in predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije
Mitja Gorenšček, državni svetnik in izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije
Jakob Krištof Počivavšek, predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam
Miro Smrekar, generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije
dr. Erik Brecelj, predsednik Strateškega sveta za zdravstvo pri predsedniku vlade
prof. dr. Igor Švab, dekan Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani
doc. dr. Gregor Norčič, v.d. strokovnega direktorja UKC Ljubljana
izr. prof. dr. Valentina Franca, izredna profesorica na Fakulteti za upravo UL
doc. dr. Luka Mišič, docent in prodekan na Pravni fakulteti UL in raziskovalec Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
doc. dr. Barbara Rajgelj, docentka na Fakulteti za družbene vede
doc. dr. Andraž Rangus, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
as. Sara Bagari, mag. prava, asistentka na Pravni fakulteti UL in raziskovalka na Inštitutu za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
as. Katarina Kogej, mag. prava, LL.M, asistentka na Pravni fakulteti UL
as. Aljoša Polajžar, mag. prava, asistent na Pravni fakulteti UM
Katja Zabukovec Kerin, predsednica Društva za nenasilno komunikacijo
mag. Polona Grobelnik Jurjovič, uradnica za zvezo med Evropskih organom za delo (ELA) in Slovenijo

PROGRAM

1. dan – ČETRTEK, 30. maj 2024

9.00 – 10.15: sprejem udeležencev


10.15 – 10.30: uvodni nagovor


10.30 – 14.00: Plenarna sekcija: NOVELA ZDR-1D IN DRUGA AKTUALNA VPRAŠANJA DELOVNIH RAZMERIJ,

vodi: prof. dr. Darja Senčur Peček

prof. dr. Darja Senčur Peček
Delovni čas in prožne ureditve dela ter njihova uveljavitev v ZDR-1D

doc. dr. Barbara Rajgelj, Katja Zabukovec Kerin
Nova ureditev delovnopravnega varstva delavcev, žrtev nasilja v družini

mag. Marijan Debelak
Odpoved pogodbe o zaposlitvi v noveli ZDR-1D in novejši sodni praksi


12.30 – 13.00: odmor


zasl. prof. dr. Polonca Končar
Posebnosti uresničevanja pravice do stavke v javnem sektorju

as. Aljoša Polajžar
Kolektivno dogovarjanje samozaposlenih – kaj prinašajo nove Smernice konkurenčnega prava EU?


14.00 – 16.00: odmor za kosilo


16.00 – 18.30: Plenarna sekcija z omizjem: JAVNO ZDRAVSTVO DE LEGE FERENDA,

vodi: prof. dr. Grega Strban

doc. dr. Luka Mišič
Doplačila v zdravstvu: od prostovoljnega zavarovanja do obveznega zdravstvenega prispevka

prof. dr. Grega Strban
Med tržnim in netržnim izvajanjem zdravstvene dejavnosti


17.00 – 18.30: Omizje: Dostopnost do zdravstvenih storitev,
moderator: prof. dr. Grega Strban

Vabljeni gostje:
prof. dr. Valentina Prevolnik Rupel, ministrica za zdravje Republike Slovenije
dr. Erik Brecelj, predsednik Strateškega sveta za zdravstvo pri predsedniku vlade
prof. dr. Igor Švab, dekan Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani
doc. dr. Gregor Norčič, v.d. strokovnega direktorja UKC Ljubljana
doc. dr. Tatjana Mlakar, generalna direktorica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije


18.30 – 19.00: Zaključek prvega dne kongresa – Terasa GH Bernardin

 

2. dan – PETEK, 31. maj 2024

9.00 – 11.00: Plenarna sekcija z omizjem: UREJANJE PLAČ TER VLOGA DRŽAVE IN SOCIALNIH PARTNERJEV,
vodi: izr. prof. dr. Valentina Franca

izr. prof. dr. Luka Tičar
Obveznosti Slovenije po Direktivi 2023/970 o preglednosti plačil

izr. prof. dr. Valentina Franca
Pričakovanja in izzivi implementacije Direktive 2022/2041 o ustreznih minimalnih plačah


9.45 – 11.00: Omizje: Spodbujanje kolektivnih pogajanj o določanju plač,

moderatorka: dr. Katarina Kresal Šoltes

Vabljeni gostje:
Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije
Lidija Jerkič, državna svetnica in predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije
Mitja Gorenšček, državni svetnik in izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije
Miro Smrekar, generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije
Peter Pogačar, generalni direktor Direktorata za javni sektor, Ministrstvo za javno upravo
Jakob Krištof Počivavšek, predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam


11.00 – 11.30: odmor


11.30 – 13.00: Plenarna sekcija: AKTUALNA VPRAŠANJA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA,

vodi: Marijan Papež

doc. dr. Andraž Rangus
Stanje ter družbeno ekonomski izzivi sistema pokojninskega zavarovanja v Sloveniji

Igor Feketija
Načrtovane spremembe za zagotovitev ustrezne socialne varnosti vseh generacij ter stabilnega poslovanja pokojninske blagajne

Marijan Papež
Ohranitev razmerja med zavarovanci in uživalci pokojnin – kako pristopiti k celoviti ureditvi sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja


13.00 – 13.30: odmor


13.30 – 15.00: Plenarna sekcija: UVELJAVLJANJE IN VARSTVO DELAVSKIH IN SOCIALNIH PRAVIC,

vodi: prof. dr. Grega Strban

as. Sara Bagari
Izzivi in predlogi sprememb na področju uveljavljanja in varstva socialnih pravic

as. Katarina Kogej
Varstvo delavskih in socialnih pravic pred organi MOD in Sveta Evrope

mag. Polona Grobelnik Jurjovič
Pristojnosti in pomen Evropskega organa za delo (ELA)


15.00 – 16.00: Razprava in zaključek kongresa

 

 

MEDIJSKI PARTNERJI

IUS-INFO

GV Zalozba

ZDS-logo

gzs

OZS-logo

 

Revija-HR&M


2-Logo DD
 

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Termin: četrtek, 30. maj in petek, 31. maj 2024

Lokacija: Portorož, Kongresni center GH Bernardin

Način sodelovanja:

XXIII. Dnevi delovnega prava in socialne varnosti 2024 bodo potekali v Smaragdni dvorani Kongresnega centra GH Bernardin, z možnostjo spremljanja preko spleta. Ena prijava zagotavlja samo en izbrani način sodelovanja (kolikor bi želeli oba načina, se to šteje za dve prijavi).

Kolikor želite dogodek spremljati izključno preko spleta, boste to ob prijavi ustrezno označili, mi pa vam bomo poslali povezavo na vaš e-naslov, skupaj z navodili in kontaktom, preko katerega vam bomo zagotavljali tehnično podporo ves čas trajanja kongresa. 

 

PRIJAVA IN ODJAVA

Redne prijave sprejemamo do vključno petka, 24.5.2024.

Rok za zgodnjo prijavo z nižjo kotizacijo je do vključno petka, 19.4.2024.

Ugodnejše cene kotizacij veljajo ob prijavi in plačilu kotizacije do navedenega datuma. V primeru, ko se plačilo ugodnejše kotizacije izvrši po dogodku, odjava z dogodka ni možna, možna je zgolj zamenjava. V primeru neudeležbe je potrebno znesek rezervirane ugodnejše kotizacije poravnati v celoti.

Za vse ostale prijave, ko se ne uveljavlja ugodnejše cene kotizacije, je odjava z dogodka brez stroškov ali sprememba, možna do 4 delovne dni pred dogodkom do vključno petka, 24.5.2024.

V primeru odjave 3 delovne dni pred dogodkom, se obračuna administrativne stroške v višini 30 % kotizacije.

Pri poznejši odjavi ali v primeru, da odjava ni bila pisno poslana, je potrebno kotizacijo v celoti poravnati. Odjava mora biti poslana v pisni obliki.

 

Prijave oddate izključno preko e-naslova:

inst.delo@pf.uni-lj.si (kolektivni člani IDPF oz. kolikor želite uveljavljati ugodnejše kotizacije iz naslova kolektivnega članstva IDPF)

ali

https://www.planetgv.si/ddpsv/.

V izogib podvajanja prijav in izstavljenih računov vas prosimo, da oddate prijavo samo na en naslov.

KOTIZACIJA (cene so brez DDV)

Kotizacije za člane Inštituta za delo
Kotizacija 1: 390 EUR za zgodnje prijave do 19.4.2024
Kotizacija 2: 460 EUR za prijave od vključno 20.4.2024
Prosimo, da kolektivni člani IDPF prijavo posredujete na naslov Inštituta, le tako boste lahko uveljavljali nižjo kotizacijo.

Kotizacije za vse ostale udeležence
Kotizacija 3: 440 EUR za zgodnje prijave do 19.4.2024
Kotizacija 4: 510 EUR za prijave od vključno 20.4.2024

Za enodnevno udeležbo
Kotizacija 5: 350 EUR enotno za vse prijave

Za udeležbo preko spleta
Kotizacija 6: 390 EUR enotno za vse prijave
(udeleženci preko spleta prejmejo elektronsko izdajo revije Delavci in Delodajalci).

 

REZERVACIJA NOČITVE V SKLOPU HOTELOV BERNARDIN

Udeleženci sami uredijo rezervacijo in plačilo nočitve.

V sklopu hotelov GH Bernardin, Histrion in Vile Park je za udeležence kongresa rezervirana določena kvota sob do zasedbe oz. najkasneje 21 dni pred dogodkom po vnaprej določeni ceni. V navedenih hotelih se rezervacija uredi na naslednji povezavi.

Če udeleženci rezervirajo sobe prek hotelske rezervacijske službe  (booking@sava.si ali po telefonu: 05 690 700), morajo navesti, da so udeleženci dogodka »DDPSV, 30. – 31. maj 2024«, sicer zaradi prezasedenosti hotela želene sobe ne bomo mogli rezervirati.


Cene nočitev:

Gh Bernardin, 5*
 * nočitev z zajtrkom v enoposteljni sobi 172,00 EUR (na sobo na noč)
 * nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi 192,00 EUR (na sobo na noč)
 
Hotel Histrion, 4*
 * nočitev z zajtrkom v enoposteljni sobi 162,00 EUR (na sobo na noč)
 * nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi 182,00 EUR (na sobo na noč)
 
Hotel Vile Park, 3* Premium
 * nočitev z zajtrkom v enoposteljni sobi 132,00 EUR (na sobo na noč)
 * nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi 142,00 EUR (na sobo na noč)

Turistična taksa: 2,50 EUR po osebi na dan
Prijavnina 1,00 EUR po osebi na rezervacijo

Končni datum za rezervacije sob je 21 dni pred datumom dogodka.

Ugodnosti za udeležence pri zgodnji rezervaciji namestitev v navedenih hotelih:

  • do 60 dni pred dogodkom (do vključno 30.03.2024) se prizna 10% popust na dane cene
  • od 31.03. do vključno 15.04.2024 pa 5% popust na dane cene
  • od 16.04.2024 dalje veljajo cene za namestitve iz ponudbe.Prijave in informacije:

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
T: 01/4203164
E: inst.delo@pf.uni-lj.si
W: http://zdr.info

 

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123