Arhiv raziskav

136 Stavka in izprtje, Ljubljana 1999
135 Aktualna pravna vprašanja predvidene zakonske ureditve zaposlovanja in dela na črno, Ljubljana 1998
134 Organi socialnega partnerstva v državah vzhodne in centralne Evrope, Ljubljana 1998 133 Razvoj delovnega prava in prava socialne varnosti, Ljubljana 1996,1997,1998
132 Temeljni instituti individualnega delovnega prava v izbranih evropskih državah in možnosti urejanja v slovenski pravni ureditvi; Ljubljana, 1996, 1997
131 Dinamika razmerij in instituti delovnega prava ter prava socialne varnosti, Ljubljana 1996 130 Analiza zavarovanja za primer brezposelnosti s primerjalnopravnimi podatki za pripravo strokovnih podlag za zakonske spremembe, Ljubljana 1996
129 Javna dela - pravni vidiki - strokovna analiza, Ljubljana 1995
128 Strokovne usmeritve za prenovo delovnopravne in socialnovarstvene ureditve v Republiki Sloveniji, Ljubljana 1994
127 Sistemi pokojninskega varstva - pravni vidiki . povzetki, Ljubljana 1993
126 Sistemi pokojninskega varstva - pravni vidiki - Primerjalni del, Ljubljana 1992
125 Kontraktualni temelji pravnih odgovornosti v novi zasnovi dvostranskega delovnega razmerja, URP: Pravo, Ljubljana 1991
124 Upravljanje sistema zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnsoti - Primerjalni pregled, Ljubljana 1991
123 Predlogi za bodoče urejanje načina uresničevanja pravice do dela, URP: Pravo, Ljubljana 1990
122 Pravni vidiki stavk v SFRJ, URP: Pravo, Ljubljana 1990
121 Sprememba lastninskih razmerij v zadrugah glede spremembe v ustavnem sistemu, URP: Pravo, Ljubljana 1990
120 Formalnopravni vidiki uresničevanja in varstva pravic delavcev v podjetju: URP: Pravo, Ljubljana 1990
119 Model pravne ureditve sistema pravic do denarnih dajatev in do storitev v okviru sistema - socialne varnosti - PORS 9: Izboljševanje in varstvo zdravja ter socialne varnosti populacije, Ljubljana 1990
118 Status delavcev v delovnih skupnostih DPS - PORS -11: Razvijanje in varovanje osnov upravljanja, Ljubljana 1990
117 Temeljne dileme o družbeni lastnini v jugoslovanski pravni teoriji in upravljanje v novih ustavnih modelih združevanja dela in sredstev, URP: Pravo, Ljubljana 1989
116 Denarne dajatve družini s poudarkom na otroškem dodatku - PORS-9, Ljubljana 1989 115 Vplivi izobraževanja na zaposlovanje, URP:Pravo, Ljubljana 1989
114 Pravni vidiki reševanja sporov v OZD, URP:Pravo, Ljubljana 1989
113 Podjetje in delo - PORS 21, Ljubljana 1989
112 Razvoj odgovornosti za opravljanje poslovodne funkcije - URP: Pravo, Ljubljana 1989 111 Vloga jurisprudence v oblikovanju družbenolastninskega prava 2. knjiga, Ljubljana 1988 110 Pravna operacionalizacija družbenolastninskih razmerij ter povezovanje samostojnega osebnega dela v sistem socialističnega samoupravnega dela - PORS 21, Ljubljana 1988
109 Spremembe v sistemu delovnih razmerij, ki lahko zagotavljajo večjo učinkovitost novim potrebam v delovnem procesu in polno izkoriščenost kapacitet, RP: Razvijanje in varovanje osnov upravljanja, PS: Vrednotenje dela, dohodek, minulo delo - PORS 11, Ljubljana 1988 108 Strokovni nadzor nad delom izvajalskih organizacij s področja socialnega skrbstva, RP: Izboljšanje in varstvo zdravja ter socialne varnosti populacije - PORS 9, Ljubljana 1988
107 Pravni vidiki stavk v SFRJ, PS: Oblike in načini vodenja in upravljanja, TS: Pravni vidiki reševanja sporov v OZD, Ljubljana 1988
106 Zagotavljanje politike polne produktivne zaposlenosti - PS Pravice posameznika - družbena in osebnostna sfera, Ljubljana 1988
105 Razvoj odgovornosti delavcev za opravljanje samoupravljalskih funkcij, PS: Pravice posameznika - družbena in osebnostna sfera, TS: Zaposlovanje kot cilj in naloga družbenoekonomskega razvoja - uresničevanje pravice do dela, Ljubljana 1988
104 Upravljalska in premoženjskopravna problematika pridobivanja skupnih delov stavb za individualno prenovo (pravni problemi prenove podstreh), Ljubljana 1988
103 Povezovanje samostojnega osebnega dela v sistem socialističnega samoupravnega dela - PORS 8: Razvoj in modernizacija drobnega gospodarstva v funkciji prestrukturiranja gospodarstva, Ljubljana 1987
102 Analiza možnih oblik organiziranega občasnega varstva zdravih in bolnih otrok na domu, Ljubljana 1986-1987
101 Pravna ureditev postopka pred disciplinskimi organi II, odstranitev delavca z dela - SP: Odgovornost in varstvo pravic delavcev, Ljubljana 1987
100 Teorija o zlorabi pravic in njen vpliv na relativizacijo lastninskih razmerij, njihovo podružabljanje in razvoj - SP: Oblike in načini vodenja in upravljanja, Ljubljana 1987
99 Pravni vidiki - posebnosti urejanja dela voznikov avtobusov in težkih tovornjakov, Ljubljana 1987
98 Ureditev sistema odškodninske odgovornosti - PORS 11: Razvijanje in varovanje osnov upravljanja, Ljubljana 1987
97 Socialno delo v organizacijah združenega dela - PORS 9: Izboljšanje in varstvo zdravja ter socialne varnosti populacije, Ljubljana 1987
96 Vloga in naloge nosilcev dejavnosti zaposlovanja - SP: Pravice posameznika - družena in osebnostna sfera, Ljubljana 1987
95 MAK - Model projektne organiziranosti v drobnem gospodarstvu Samoupravni splošni akti, II. del, Ljubljana 1987
94 MAK - Model projektne organiziranosti v drobnem gospodarstvu - teoretični del, - I. del, Ljubljana 1987
93 Pravna operacionalizacija družbenolastninskih razmerij ter povezovanje samostojnega osebnega dela v sistem socialističnega samoupravnega dela - PORS 21, Ljubljana 1987
92 Uresničevanje pravice delavca do stanovanja - PS: Razvijanje in varovanje osnov upravljanja - PORS 11, Ljubljana 1987
91 Selekcija in prikaz strokovnih stališč, sodne prakse ter normativne ureditve delovnih razmerij v SFRJ, Ljubljana 1986
90 Pravna ureditev postopka pred disciplinskimi organi I., SP, Ljubljana 1986
89 Lastnina kot zgodovinska kategorija, njena transformacija in smeri razvoja - SP, Ljubljana 1986
88 Analiza pravne ureditve ter družbenih dokumentov na področju zaposlovanja ter opredelitev temeljnih pojmov s tega področja - SP, Ljubljana 1986
87 Vpliv pravne ureditve delovnega časa na učinkovito izrabo delovnega časa, PORS-11, Ljubljana 1986
86 Obrtne zadruge: obstoječe stanje in smeri razvoja - PORS-8, Ljubljana 1986
85 Ureditev odsotnosti z dela zaradi nosečnosti, poroda ter nege in varstva otroka, PORS-9, Ljubljana 1986
84 Pospeševalni centri v drobnem gospodarstvu, Ljubljana 1985
83 Uvajanje novih tehnološko visoko zahtevnih programov v enote drobnega gospodarstva, Ljubljana 1985
82 Samoupravna ureditev varstva pravic delavcev in dela na domu - Racionalno koriščenje delovnih fondov in produktivnosti dela ob upoštevanju ustavnega položaja delavcev, Ljubljana 1985
81 Opredelitev, pravna narava in pojavne oblike družbeno pravne osebe - Politični in ekonomski sistem SFRJ, Ljubljana 1985
80 Urejanje delovnih razmerij delavcev delovnih skupnosti SIS in pravni položaj delavcev, ki zaradi majhnega števila ne urejajo medsebojnih razmerij s samoupravnimi splošnimi akti - Razvoj samoupravljanja na področju SIS, Ljubljana 1985
79 Odgovornost za delovne obveznosti in varstvo pravic delavcev - POLITIČNI IN EKONOMSKI SISTEM SFRJ, Ljubljana 1985
78 Pravna osebnost združevalnih organizacij, Ljubljana 1984
77 Odgovornost za delovne obveznosti in varstvo pravic delavcev, Ljubljana 1984
76 Odgovornost delavcev in prenehanje delovnega razmerja delavcev, Ljubljana 1984
75 Položaj samostojnega osebnega dela s sredstvi v lasti občanov - II. del, Ljubljana 1984
74 Delovna razmerja delavcev pri obrtnikih - analiza pravne ureditve, Ljubljana 1984
73 Vzorci: Pogodbe o ustanovitvi pogodbene organizacije združenega dela Samoupravnega sporazuma o združitvi v pogodbeno organizacijo, Statut pogodbene organizacije združenega dela, Ljubljana 1984
72 Usposabljanje in zaposlovanje invalidov v OZD - pravni del, Ljubljana 1984
71 Analiza nekaterih zaposlitvenih možnosti, Ljubljana 1983
70 Razporejanje delavcev in odgovornost za delovne obveznosti delavcev delovnih skupnosti SIS, Ljubljana 1983
69 Odgovornost za delovne obveznosti in varstvo pravic delavcev, Ljubljana 1983
68 Posebne oblike pravnih oseb, ki nimajo značaja OZD in društva, Ljubljana 1983
67 Izobraževanje delavcev in varstvo pri delu, Ljubljana 1983
66 Položaj samostojnega osebnega dela s sredstvi v lasti občanov - I. del, Ljubljana 1983
65 Uskladitev določil samoupravnih splošnih aktov samoupravnih organizacij oziroma skupnosti o disciplinski odgovornosti in suspenzu delavcev z Novelo ZDR 1982 ter izvajanje nove ureditve, Ljubljana 1983
64 Analiza in predlog splošne pravne ureditve priznavanja pokojninske dobe delavcem, ki so pogodbeno opravljali iznos, spravilo ali prevoz gozdnih asortimentov, Ljubljana 1983
63 Kolporterji tiska kot samostojni obrtniki, Ljubljana 1982
62 Delovni čas, odmori počitki, dopusti in odsotnosti z dela (teoretska raziskava), Ljubljana 1982
61 Ureditev delovnega časa, odmorov, počitkov, dopusta in odsotnosti z dela v samoupravnih spl. aktih, Ljubljana 1982
60 O pravni osebnosti delovnih skupnosti upravnih organov, Ljubljana 1982
59 Sklenitev delovnega razmerja v delovnih skupnosti SIS, Ljubljana 1982
58 Samoupravno urejanje pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev v OZD gostinstva in turističnega posredovanja - II. del, Ljubljana 1982
57 Vrednotenje težjih pogojev dela kot elementov za ugotavljanje delovnih prispevkov delavcev, Ljubljana 1981
56 Posebnosti pravnega položaja nekaterih delavcev v delovnih skupnostih samoupravnih interesnih skupnosti, Ljubljana 1981
55 Samoupravno urejanje pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev v OZD gostinstva in turizma - I. del, Ljubljana 1981
54 Sklenitev delovnega razmerja in razporejanje delavcev - analiza samoupravnih aktov, Ljubljana 1981
53 Sklenitev delovnega razmerja in razporejanje delavcev - teoretski del, Ljubljana 1981
52 Opredelitev, pravna narava in pojavne oblike družbeno-pravne osnove, Ljubljana 1981
51 Uveljavljanje pravic in izpolnjevanje obveznosti iz pokojninskega zavarovanja detaširanih delavcev", Ljubljana 1981
50 Ureditev usposabljanja in zaposlovanja invalidnih oseb na domu v nekaterih evropskih državah, II. del, Ljubljana 1981
49 Pravni položaj kolporterjev tiska, Ljubljana 1981
48 Vloga pristojnosti sindikata na področju delovnih razmerij, Ljubljana 1980
47 Primernost zakonske ureditve delovnih razmerij, Ljubljana 1980,
46 Razvoj socialnog osiguranja u SFR Jugoslaviji, Ljubljana 1980
45 Značaj in vloga družbenega pravobranilca samoupravljanja predvsem na področju varstva družbene lastnine, Ljubljana 1980
44 Opredelitev pojmov s področja združenega dela, I. in II. knjiga, Ljubljana 1980
43 Pravna ureditev gibljivega delovnega časa, Ljubljana 1980
42 Urejanje pravic in obveznosti delavcev v združenem delu s samoupravnimi splošnimi akti, I. in II. del, Ljubljana 1979
41 Sodelovanje temeljnih organizacij združenega dela in skupnosti za zaposlovanje pri smotrnem zaposlovanju delavcev, Ljubljana 1979
40 Uresničevanje pravic in obveznosti delavcev iz medsebojnih razmerij v OZD, Ljubljana 1978
39 Analiza samoupravnega in dejanskega položaja službe varstva pri delu v izbranih OZD, Ljubljana 1978
38 Izidi ankete o sistemih delitve sredstev za osebne dohodke delavcev v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela v industriji, gradbeništvu, prometu, trgovini, gostinstvu in turizmu ter obrti, Ljubljana 1978
37 Možnosti razširitve kroga zavarovancev in zagotovitve pravice do invalidskega zavarovanja v starostnem zavarovanju kmetov, Ljubljana 1977
36 Začasno zaposlovanje in varstvo jugoslovanskih državljanov na delu v tujini v okviru poslovno-tehničnega sodelovanja in pri izvajanju investicijskih del, Ljubljana 1977
35 Pravna ureditev delovnega časa v stacionarnih in zdravstvenih zavodih v SR Sloveniji - II. del, Ljubljana 1977
34 Pokojninski sistemi v industrializiranih deželah (izvleček iz knjige A. Zelenke: "Les systemes de pensions dans les pays industrialises", v založbi Mednarodnega biroja za delo, Ženeva 1974), Ljubljana 1977
33 Vpliv dela s krajšim delovnim časom, dela po pogodbi o delu in nadurnega dela na pravice in obveznosti iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana 1977
32 Pravna ureditev nekaterih vprašanj družbenoekonomskega položaja, pravic in obveznosti delovnih ljudi, ki z osebnim delom samostojno kot poklic opravljajo znanstveno, književno, likovno, glasbeno, gledališko, filmsko ali kakšno drugo umetniško ali kulturno dejavnost, Ljubljana 1976
31 Izidi ankete o sistemih delitve sredstev za osebne dohodke delavcev v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela v industriji, Ljubljana 1976
30 Urejanje medsebojnih razmerij delavcev v združenem delu s samoupravnimi sporazumi - III. faza, Ljubljana 1976
29 Statusna in odškodniska odgovornost članov samoupravnih organov in delavcev v OZD, Ljubljana 1976
28 Pravna ureditev delovnega časa v stacionarnih in zdravstvenih zavodih v SR Sloveniji - I. del, Ljubljana 1976
27 Enakost možnosti na področju zaposlitve, Ljubljana 1976
26 Novi sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana 1974
25 Temeljna izhodišča za izpopolnjevanje pokojninskega in invalidskega zavarovanja na podlagi ustavnih načel, Ljubljana 1974
24 Urejanje medsebojnih razmerij delavcev v združenem delu s samoupravnimi sporazumi - Druga faza: Pravna problematika samoupravnega sporazumevanja delavcev v industrijskih razmerjih v združenem delu, Ljubljana 1974
23 Teze za pripravo republiškega predpisa o medsebojnih razmerjih delavcev v upravnih organih, Ljubljana 1974
22 Politika razvijanja strokovnih kadrov v organizacijah združenega v SR Sloveniji, I. in II. del, Ljubljana 1974/75
21 Komparativni prikaz pravnega položaja žensk v delovnem razmerju, Ljubljana 1974
20 Analiza delovnih mest in začasna nomenklatura poklicev v Ljubljanski banki, Ljubljana 1974
19 Primerjalni oris kolektivnega sporazumevanja v nekaterih zapadnih industrijskih deželah, Ljubljana 1973
18 Rukovodeći radnici u samoupravnom sistemu, Ljubljana 1972
17 Osnove in merila za delitev osebnega dohodka v visokošolskih zavodih, Ljubljana 1971
16 Vzroki nezadovoljivega razvoja samoupravnega urejanja delovnih razmerij, Ljubljana 1971
15 Analiza rezultatov anekete ankete o problematiki varstva pri delu in o mestu izobraževanja varstva pri delu v Sloveniji, Ljubljana 1970
14 Pravni položaj vodilnih delavcev v podjetjih s posebnim ozirom na delovna razmerja, Ljubljana 1969-1970
13 Pravno uredjenje radnog vremena u industrijskim preduzećima SFRJ, Ljubljana 1969
12 Samoupravljanje u oblasti zapošljavanja radnika u SFRJ, Ljubljana 1969
11 Pravice in dolžnosti iz delovnega razmerja in socialne varnosti naših delavcev, zaposlenih v Avstriji, Zvezni republiki Nemčiji, Švici, Franciji, I. -III. del, Ljubljana 1968
10 Gradivo za kodeks dela, Ljubljana 1968
9 Brezposelnost in zaposlovanje na območju SR Slovenije, Ljubljana 1966-1967
8 Delovna razmerja v splošnih aktih industrijskih in rudarskih podjetij v SRS, Ljubljana, 1966-1967
7 Uveljavljanje pravic delavcev v delovnem razmerju, I. in II. del, Ljubljana 1965-1966
6 Analiza začasnih sklepov gospodarskih organizacij industrije in rudarstva SRS o delovnih razmerjih, Ljubljana, 1965
5 Kolektivni delovni spori na območju SRS, Ljubljana, 1964
4 Analiza delovnih razmerij v statutih SRS, I. - 4 del, Ljubljana 1964/65
3 Pravna problematika ekonomske emigracije v SRS, I. - IV. del, Ljubljana 1964
2 Uskladitev delovnopravnih predpisov z ustavo, I.in II. del, Ljubljana 1964
1 Razvoj sedanje in bodoče funkcije otroškega dodatka, I.-IV. del, Ljubljana 1964

Contact:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123