Konvencije Mednarodne organizacije dela s komentarjem

Izdajatelj: Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
Založnik: GV Založba
Avtorji: prof. dr. Mitja Novak, prof. dr. Polonca Končar, prof. dr. Anjuta Bubnov Škoberne, mag. Nataša Belopavlovič, Miran Kalčič, doc. dr. Barbara Kresal, mag. Katarina Kresal Šoltes, doc. dr. Grega Strban in prof. dr. Zvone Vodovnik
Stvarno kazalo: mag. Luka Tičar
Redakcija: prof. dr. Mitja Novak, prof. dr. Polonca Končar, prof. dr. Anjuta Bubnov Škoberne
Izid knjige: November 2006
Izid knjige so finančno omogočili: Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, Društvo za delovno pravo in socialno varnost, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Gospodarska Zbornica Slovenije in GV Založba.

KONVENCIJE MEDNARODNE ORGANIZACIJE DELA s komentarjem

Komu je namenjena:

Knjiga je predvsem nepogrešljiva na knjižni polici vsakega, ki se pri svojem delu ali zasebno ukvarja z varstvom človekovih pravic, saj je MOD vodilna svetovna institucijam na področju preučevanja in razvoja človekovih pravic s področja dela in socialne varnosti. Je nepogrešljiv vir informacij za vse, ki se ukvarjajo s preučevanjem, načrtovanjem in odločanjem o gospodarskih in socialnih razmerjih na vseh ravneh:

 • akademske znanstvenike
 • študente pravnih, socialnih in drugih humanističnih dodiplomskih in podiplomskih študijev,
 • načrtovalce gospodarskih in socialnih reform
 • pravnike in druge strokovnjake na resornih ministrstvih, zavodih in drugih institucijah socialne varnosti,
 • sindikate, zbornice in združenja,
 • sodnike in odvetnike v delovnih in socialnih sporih,
 • delovne inšpektorje,
 • kadrovske managerje in vse, ki se ukvarjajo z zaposlovanjem.

Vsebina:

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je v sodelovanju z GV Založbo po več kot 30. letih, kolikor je minilo od zadnje slovenske izdaje ratificiranih konvencij in priporočil Mednarodne organizacije dela (MOD), pripravil novo, dopolnjeno in sodobno zbirko, ki sistematično obravnava vse veljavne in za Slovenijo zavezujoče mednarodne dokumente MOD. Zbirka, ki obsega najobsežnejši del veljavnega mednarodnega delovnega prava pri nas, vsebuje slovenske prevode vseh ratificiranih konvencij MOD, komentarje, preglednice in stvarno kazalo. Knjiga je delo skupine avtorjev, ki se ukvarjajo s področjem dela, socialne varnosti in mednarodnim delovnim pravom in so na svojih področjih uveljavljeni v domači in tuji strokovni javnosti, posamezniki pa so komentirali tiste Konvencije MOD, ki jih pri svojem znanstveno-raziskovalnem delu največkrat uporabljajo.

Vsebina je razvrščena v tri glavne sklope. Prvi del obsega osnovne podatke o nastanku, razvoju in dejavnosti MOD, saj je za lažje razumevanje mednarodno uveljavljenih in zavezujočih standardov nujno poznavanje tudi same organizacije in dela MOD. Je ena od specializiranih organizacij OZN, z doslej že več kot 180 sprejetimi konvencijami in 190 priporočili, 179 državami članicami in častitljivo tradicijo vse od njene ustanovitve 1919 leta dalje. Njena glavna značilnost je tripartitna zasnova, zaradi česar so vsi njeni zavezujoči dokumenti rezultat tripartitnega sporazumevanja med predstavniki delavcev, delodajalecev in vlad vsake od držav članic MOD, kar je edinstven primer v procesih odločanja na svetovni ravni in daje sprejetim mednarodnih standardom posebno težo in legitimnost tudi v razmerju do mednarodnih dokumentov drugih vplivnih svetovnih institucij na gospodarsko socialnem področju (npr. Mednarodne Banke, Mednarodnega Monetarnega fonda,..).

Sledi najobsežnejši drugi del knjige, bi obsega slovenske prevode konvencij MOD, ki zavezujejo Slovenijo. Zbrani so teksti Konvencij MOD, ki jih je ratificirala R Slovenija in ki jih je prevzela v svoj pravni red z Aktom o notifikaciji nasledstva … (Ur.l. RS-MP, št. 15/92 in Ur.l. RS-MP, št. 1/97), kot tudi komentarji konvencij s pripadajočimi priporočili. Konvencije so razvrščene po vsebinskih sklopih, povzetih po klasifikaciji MOD, kar bralcu omogoča pregledno in zaokroženo seznanitev z vsemi zavezujočimi in mednarodno priznanimi standardi s posameznega delovnopravnega ali socialnopravnega področja:

 • sindikalna svoboda, kolektivna pogajanja in industrijska razmerja
 • prisilno delo
 • odprava otroškega dela ter varstvo otrok in mladine
 • enake možnosti in obravnava
 • administracija in inšpekcija dela
 • politika in spodbujanje zaposlovanja
 • poklicno izobraževanje in usposabljanje
 • varstvo zaposlitve
 • plače
 • delovni čas
 • varnost in zdravje pri delu
 • socialna varnost
 • varstvo materinstva
 • migranti
 • pomorščaki
 • ribiči
 • pristaniški delavci
 • posebne kategorije delavcev.

Tretji vsebinski sklop obsega številne sezname, preglednice in geslovno kazalo za lažjo praktično uporabo. Navedene so vse konvencije in priporočila, ki jih je od ustanovitve 1919 leta do vključno leta 2006 sprejela MOD (z angleškim, slovenskim in skrajšanim imenom) ter vse ratificirane in prevzete konvencije MOD s pripadajočimi priporočili, z navedbami uradnih listov, kjer so objavljeni originalni teksti. V posebni preglednici so za vsako konvencijo navedeni tudi osnovni karakteristični podatki glede veljavnosti in števila ratifikacij. Dodan je tudi seznam preglednih gesel ter vsebinska kazala po naraščajočih številkah konvencij in po vsebinskih področjih, kar vse omogoča bralcu iskanje informacij po vseh treh ključih (po zaporedni številki, vsebinskem področju ali geslu). Ker je v današnjem času informatike literatura (v tujih jezikih) o MOD ter o Konvencijah in Priporočilih MOD dostopna tudi na internetu, je v tekstu knjige večkrat opozorjeno tudi na možnost dodatnega poglobljenega iskanja preko elektronskih medijev (domača stran MOD, www.ilo.org ), na koncu knjige pa je dodana tudi osnovna relevanta domača in tuja literatura.

za izdajatelja:
prof. dr. Mitja Novak
dr. Katarina Kresal Šoltes

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123