Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja v kolektivnih pogodbah: Vloga socialnih partnerjev pri spodbujanju enakosti spolov (GEQUAL)


» Končno raziskovalno poročilo «


»Primerjava slovenskega in norveškega sistema: ukrepi za lažje usklajevanje dela in družine zaposlenih (primerjalna študija)«

»Analiza kolektivnih pogodb v Sloveniji«

» Analiza prednosti in ovir vključevanja ukrepov usklajevanja v kolektivno pogajanje – pogled sindikatov «

» Analiza prednosti in ovir vključevanja ukrepov usklajevanja v kolektivno pogajanje – pogled delodajalcev «

» Study »WORK-LIFE BALANCE – FAMILY FRIENDLY POLICIES IN NORWAY: Overview of the Norwegian experiences and cases of good practice«

Pomemben del projekta predstavljajo raziskave, študije in analize. Raziskovalni del projekta je usmerjen na obravnavo vloge socialnih partnerjev in kolektivnih pogodb pri oblikovanju ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja ter pri spodbujanju enakosti spolov. Osrednje raziskovalno vprašanje je, ali in koliko socialni partnerji v Sloveniji vključujejo to tematiko v svoja kolektivna pogajanja. Analizirajo se posamezni ukrepi usklajevanja, ki jih urejajo kolektivne pogodbe; zanima nas, ali kolektivne pogodbe naslavljajo aktualne izzive na tem področju (aktivno očetovstvo, staranje prebivalstva, spodbujanje uravnotežene zastopanosti obeh spolov na vodilnih mestih itd.).

Pomemben del raziskave je tudi primerjava med slovenskim in norveškim sistemom kolektivnih pogodb z vidika vprašanja, ali in kako se vanj vključujejo tematika enakosti spolov in ukrepi usklajevanja. Namen primerjave je oceniti, ali in katere rešitve in primeri dobrih praks z Norveške bi bili primerni za uvajanje v slovenski sistem kolektivnih pogodb.

Raziskovalne aktivnosti se nanašajo tudi na analizo prednosti in ovir vključevanja ukrepov usklajevanja v kolektivno pogajanje v Sloveniji z vidika sindikatov oziroma delavske strani in z vidika delodajalcev oziroma njihovih organizacij. Poznavanje pogleda in stališč tako delodajalske kot delavske strani glede vloge kolektivnih pogodb v tej zvezi, glede prednosti in glede možnih ovir je nujen predpogoj za to, da se lahko oblikujejo takšni predlogi uvajanja različnih ukrepov usklajevanja, ki podpirajo enakost spolov, v kolektivno pogajanje, ki so potencialno sprejemljivi za obe pogajalski strani.

Vse raziskovalne aktivnosti v okviru tega delovnega sklopa so podlaga za izdelavo končnega poročila o raziskavi, ki povzema izsledke in rezultate vseh analiz in študij v tem delovnem sklopu in celovito predstavi obravnavano tematiko, glavne ugotovitve in predloge za nadaljnji razvoj na tem področju.

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123

norwaygrants.jpg

SVRSREKP.jpg

GEQUALds.jpg